Sakrament Bierzmowania

„Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”

(modlitwa Biskupa nad kandydatem podczas Bierzmowania)

Bierzmowanie w kościele katolickim

W Kościele katolickim bierzmowanie stanowi drugi spośród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Udzielany jest przez biskupa około 7. roku życia, ale najczęściej znacznie później – w wieku „młodzieńczym”, czyli między 14. a 18. rokiem życia. Następuje to już po przyjęciu Pierwszej Komunii świętej. Zwykle dorośli neofici otrzymują bierzmowanie bezpośrednio po sakramencie chrztu, a przed przyjęciem pierwszej Komunii świętej.

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: „Przez sakrament bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony” (KK 11; KKK 1285).

Bierzmowanie naszej parafii

Przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania trwa trzy lata i obejmuje lekcje religii w szkołach oraz spotkania w parafii. Wszelkie szczegółowe informacje oraz harmonogram spotkań udzielane są bezpośrednio kandydatom.